Campaign Result for FY 2013-2014: Final Report

As of July, 2014

The annual fundraising campaign for the fiscal year 2013/2014 (July 2013-June 2014) has achieved almost $110,000, although the revenue was below the previous year. We sincerely thank Shintech, Inc. and a large number of individuals for their continuing and generous support of  Friends of UTokyo, Inc. We show below a list of donors.  The wishes of those donors who prefer to remain anonymous or not to disclose their donation amounts are honored.

 
CORPORATION
Benefactor
($25,000 or more)
Shintech Inc.
$52,956.24**
**Dividend income from a $5 million trust fund created for the benefit of FUTI.
INDIVIDUALS
Sponsor
($10,000-$24,999)
Hisashi & Masae Kobayashi
$10,000
Donor
($1,000-$9,999)
Junji Masuda
$3,000
Yuichiro Kuwama
$2,500
Yasuo Okamoto
$2,500
Motoatsu & Nobuko Sakurai
$2,500
Tohru Asami
$2,000
Sumiko Ito
$2,000*
Masako Osako
$1,500
Masaaki Yamada
$1,500
Teruaki Aoki
$1,000
Ichiro Ishi
$1,000
Shunichiro Kishioka
$1,000
(late) Shoshichi Kobayashi
$1,000
Chiaki Kusuhara
$1,000
Iwao Ojima
$1,000
Sadayoahi Okubo
$1,000
Kenichi Sugiyama
$1,000
Hideaki Takagi
$1,000
Yasuhide Watanabe
$1,000
Shunpei Yamazaki
$1,000
Anonymous
$1,000
 
Supporting Member
($500-$999)
Kazutaka Yamaji
$900
Takeo Hoshi
$500
Masayuki & Sakiko Ono
$500
Ko-Yung Tung
$500
Yoichi Yoshida
$500
Anonymous
$500
Friends
($250-$499)
Anonymous
$300
Kenichiro Yamada
$250
Anonymous
$250
Donations below $250
Jyotaro Hamada
$200
Yoshiyuki Kawashima
$200
Tadasu Takuma
$200
Anonymous
$100
Anonymous
$100
Anonymous
$100
Anonymous
$100
 
Names only
(in alphabetical order)
Tetsunosuke Fujisaki
Koichi Hamada
Kenichi Imai
Yasunao Katayama
Hisao Kameda
Shigenori & Sumie Matsushita
Hirokazu Miura
Shigeru Mori
Nhut Nguyen
Hiroshi Saito
Nahoko Sato
Yoshikatsu Takeda
Mami Terai
Sohei Tokuhisa
Nobuo Urata
Shoji Yoshisato
Kengo Yoshiwara
Subtotal $11,860
 
Total:  2 corporations*, 58 individuals; $109,616.24* Total including matching gift from State Street Bank Foundation.