FY 2015-2016

Friends of UTokyo, Inc. gratefully acknowledge and appreciate the gifts from our donors which help to support the FUTI Global Leadership Awards and the other many activities to further the globalization and future development of The University of Tokyo in the U.S., Japan and in the world.
FY 2015-16 total: 3 corporations†, 63 individuals; $316,709.61‡

CORPORATION

Benefactor
[$25,000 or more]
Ito Foundation U.S.A.
$200,000
Shintech, Inc.
$35,079.71*

INDIVIDUALS

Sponsor
[$20,000 or more]
Hsun K. Chou
$20,000
Donor
[$1,000 – $9,999]
Hisashi & Masae Kobayashi
$6,000
Masaaki Yamada
$5,000
Shunpei Yamazaki
$5,000
Donald Allison & Sumiko Ito
$4,000‡
Motoatsu & Nobuko Sakurai
$3,000
Yuichiro & Chika Kuwama
$2,500
Yasuo Okamoto
$2,500
Hiroshi Komiyama
$2,000
Sadayoshi Okubo
$1,752.90
Iwao Ojima
$1,500
Masako Osako
$1,500
Takeo Hoshi
$1,000
Chiaki Kusuhara
$1,000
Geeta Mehta
$1,000
Hirokazu Miura
$1,000
Ono Seiei
$1,000
Takuo Sugano
$1,000
Motomu Takahashi
$1,000
Ko-Yung Tung
$1,000‡
Marc Wilk
$1,000
Anonymous
$1,000
Supporting Member
[$500 – $999]
Toyoo Gyohten
$500
Shunichiro Kishioka
$500
Atsushi Sato
$500
Takeshi Sokai
$500
Junji Takegami
$500
Yasutomo Uemura
$500
Yasuhide Watanabe
$500
Yoichi Yoshida
$500
Anonymous
$500
Friends
[$250 – $499]
Tadasu Takuma
$357
Masako Yamada
$300
Anonymous
$300
Keiichiro Hayashi
$250
Masayuki & Sakiko Ono
$250
Erika White
$250
Kenichiro Yamada
$250
Donations under $250
Hiroaki Sando
$200
Anonymous
$200
Anonymous
$200
Jotaro Hamada
$100
Takeo Iwamoto
$100
Anonymous
$100
Anonymous
$100
Anonymous
$100
Anonymous
$100
Names only
(in alphabetical order)
Tadao Fujimatsu
Tetsunosuke Fujisaki
Ken Furuya
Koichi Hamada
Jung-Kook Hong
Hisao Kameda
Shunichiro Karato
Takeshi Komoto
Shigenori Matsushita
Thong Nguyen
Kyota Omori
Mami Terai
Nobuo Urata
Tsutomu Yoshida
* Dividend income from a $5 million trust fund created for the benefit of FUTI
† Matching gift from State Street Bank Foundation
‡ Total including matching gift