FUTI Appoints Board of Directors, Advisory Committee Members, and Scholarship Committee Members

At the Board meeting held on September 25, 2021, Friends of UTokyo’s Board approved the following appointments. The terms of the appointments are for one year beginning at the Board meeting on September 25, 2021 and ending at the 2022 annual Board meeting.

Members of the Board

Iwao Ojima (Chair)*, Yuichiro Kuwama**, Junji Takegami**, Shigenori Matsushita***, Nobuko Sakurai, Takatoshi Ito****, Shohei Koide****, Geeta Mehta*****, Atsushi Tsuda******

*President
**VP
***Director of Scholarship Programs
****Director of Academic Affairs
*****Director of International Alumni Programs
*****UTokyo Representative

Officers

Iwao Ojima (President and CEO), Yuichiro Kuwama (Vice president and CFO), Junji Takegami (Vice President and COO), Masako Osako (Secretary and General Manager of Administration), Tetsunosuke Fujisaki (Treasurer), Yoshinari Ikiri (Legal Counsel)

Advisory Committee Members 

Masaaki Yamada (chair), Tetsunosuke Fujisaki, Sadaoki Furui, Koichi Hamada, Hisashi Kobayashi, Yoshinari Ikiri, Akiko Koide, Takeshi Komoto, Yasuo Okamoto, Yuriko Suzuki, Ko-Yung Tung, Erika White

Advisory Committee Ex-officio Members

Tai Hasegawa, Koichi Sato, Akiko Koide, Katsuyuki Yamaguchi

Scholarship Committee members

Shigenori Matsushita (chair), Nobuko Sakurai (vice chair),  Shohei Koide, Iwao Ojima, Masako Osako, Junji Takegami, Masaaki Yamada

Presidents Emeritus

Junji Masuda, Hisashi Kobayashi, Masaaki Yamada

Honorary Director

Hiroshi Komiyama