Friends of UTokyo, Inc. FY 2009-2010 Campaign

FRIENDS OF TODAI, INC. FY2009-2010 CAMPAIGN
LIST OF DONORS

Friends of UTokyo, Inc. (FUTI) deeply appreciates the following organization and individuals who have contributed $50 or more from November 1, 2009 through August 31, 2010. During this period gifts to FUTI totaled $139,632.

Wishes of those donors who prefer to remain anonymous or not to disclose their gift amount are honored.

 

CORPORATION

Benefactor[$25,000 or over]

Shintech Inc.* $96,432.23

* Interest income from a trust established for the benefit of FUTI.

 

INDIVIDUALS

Sponsor [$10,000 – $24,999]

Junji Masuda $10,000.00

Donor [$1,000 – $9,999]

Shunichiro Kishioka $5,000.00

Hisashi Kobayashi $5,000.00

Sumiko Ito $2,500.00

Masako Osako $2,000.00

Yuichiro Kuwama $1,000.00

Motomu Takahashi $1,000.00

Yasuhide Watanabe $1,000.00

Supporting Member [$500 – $999]

Yoshiyuki Kawashima $500.00

Ko-Yung Tung $500.00

Motoatsu & Nobuko Sakurai $500.00

Kenichiro Yamada $500.00

$250-$499

Iwao Kimura $250.00

Hiromichi Minami $250.00

Yutaka Mizuta $250.00

Masahiko Oshima $250.00

Yu Wakae $250.00

Gifts Under $250

Yoshio Hiramoto $100.00

Yoshitoshi Imoto $100.00

Takeo Iwamoto $100.00

Motohiko Nakagawara $100.00

Takeshi Nakano $100.00

Hiroshi Ota $100.00

Masato Suzuki $100.00

Shinichi Tana $100.00

Toshi Takeda $100.00

Masaya Ueda $100.00

Sebastian K Hartley $50.00

Hirotaka Tsutsui $50.00

Other Donors (Gift amounts are not disclosed at the donors’ requests.)

Keiko Aikawa

Eiichiro Kimura

Shigenori Matsushita

Hiroshi Sasaki

Sung K Paik

Koshun Sato

Junji Takegami

Anonymous Donors