Campaign Result of FY 2011-2012: Interim Report

As of February 17, 2012

We deeply appreciate Shintech, Inc. and a number of individuals who have contributed to Friends of UTokyo, Inc (FUTI) in the fiscal year 2011-2012 (July 2011-present).
We show below a list of donors.  The wishes of those donors who prefer to remain anonymous or not to disclose their donation amounts are honored.

 
CORPORATION
Benefactor($25,000 or more)
Shintech Inc*
$37,171
*Dividend income from a $5 million
trust fund created for the benefit of FUTI.
INDIVIDUALS
Sponsor ($10,000-$24,999)
Hisashi Kobayashi
$10,000
Donor ($1,000-$9,999)
Hiroshi Ichihara
$3,000
Junji Masuda
$3,000
Sadayoshi Okubo
$2,000
Motoatsu & Nobuko Sakurai
$2,000
Kenichi Sugiyama
$2,000
Yuichiro Kuwama
$1,500
Anonymous
$1,000
Anonymous
$1,000
Teruaki Aoki
$1,000
Toru Asami
$1,000
Hiroshi Esaki
$1,000
Haruo Kawahara
$1,000
Shoshichi Kobayashi
$1,000
Chiaki Kusuhara
$1,000
Takashi Masuda
$1,000
Saburo & Yoko Muroga
$1,000
Yasuo Okamoto
$1,000
 
Seiei Ono
$1,000
Masako Osako
$1,000
Hideaki Takagi
$1,000
Yasuhide Watanabe
$1,000
Masaaki Yamada
$1,000
Anonymous
$500
Yoichi Yoshida
$500
Ko-Yung Tung
$500
Anonymous
$300
Anonymous
$250
Jung-Kook Hong
$250
Ryugakusei Alumni Group
$140
Anonymous
$100
Anonymous
$100
Anonymous
$100
Anonymous
$100
Jotaro Hamada
$100
Keiichiro Hayashi
$100
Yoshio Hiramoto
$100**
Yoshiyuki Kawashima
$100
Sung K. Paik
$100
** A matching gift from the employer
for his gift in FY 2010-2011
 
Names only
Chicago Akamon-kai
Tadao Fujimatsu
Yoshinari Ikiri
Hideki Imai
Masugi Inoue
Sumiko Ito
Hisao Kameda
Akira Kamosaki
Hiroshi Komiyama
Hoe Ling
Shigenori Matsushita
Hirokazu Miura
Kazuo Murano
Nhut Nguyen
Nahoko Sato
Junji Takegami
Ichiro Toyama
Kazuhiro Tsukamoto
Tsuyoshi Yoneyama
Ryota Watanabe
Nanpei Yasui
Subtotal $14,830
 
Total: 1 corporation, 58 individuals; $94,841