Friends of UTokyo, Inc. gratefully acknowledge and appreciate the gifts from our donors which help to support the FUTI Global Leadership Awards and the other many activities to further the globalization and future development of The University of Tokyo in the U.S., Japan and in the world.

FY 2015-16 total: 3 corporations†, 63 individuals; $316,709.61‡

CORPORATION

Benefactor
[$25,000 or more]

Ito Foundation U.S.A.
$200,000

Shintech, Inc.
$35,079.71*

INDIVIDUALS

Sponsor
[$20,000 or more]

Hsun K. Chou
$20,000

Donor
[$1,000 – $9,999]

Hisashi & Masae Kobayashi
$6,000

Masaaki Yamada
$5,000

Shunpei Yamazaki
$5,000

Donald Allison & Sumiko Ito
$4,000‡

Motoatsu & Nobuko Sakurai
$3,000

Yuichiro & Chika Kuwama
$2,500

Yasuo Okamoto
$2,500

Hiroshi Komiyama
$2,000

Sadayoshi Okubo
$1,752.90

Iwao Ojima
$1,500

Masako Osako
$1,500

Takeo Hoshi
$1,000

Chiaki Kusuhara
$1,000

Geeta Mehta
$1,000

Hirokazu Miura
$1,000

Ono Seiei
$1,000

Takuo Sugano
$1,000

Motomu Takahashi
$1,000

Ko-Yung Tung
$1,000‡

Marc Wilk
$1,000

Anonymous
$1,000

Supporting Member
[$500 – $999]

Toyoo Gyohten
$500

Shunichiro Kishioka
$500

Atsushi Sato
$500

Takeshi Sokai
$500

Junji Takegami
$500

Yasutomo Uemura
$500

Yasuhide Watanabe
$500

Yoichi Yoshida
$500

Anonymous
$500

Friends
[$250 – $499]

Tadasu Takuma
$357

Masako Yamada
$300

Anonymous
$300

Keiichiro Hayashi
$250

Masayuki & Sakiko Ono
$250

Erika White
$250

Kenichiro Yamada
$250

Donations under $250

Hiroaki Sando
$200

Anonymous
$200

Anonymous
$200

Jotaro Hamada
$100

Takeo Iwamoto
$100

Anonymous
$100

Anonymous
$100

Anonymous
$100

Anonymous
$100

Names only
(in alphabetical order)

Tadao Fujimatsu

Tetsunosuke Fujisaki

Ken Furuya

Koichi Hamada

Jung-Kook Hong

Hisao Kameda

Shunichiro Karato

Takeshi Komoto

Shigenori Matsushita

Thong Nguyen

Kyota Omori

Mami Terai

Nobuo Urata

Tsutomu Yoshida

* Dividend income from a $5 million trust fund created for the benefit of FUTI
† Matching gift from State Street Bank Foundation
‡ Total including matching gift