Friends of UTokyo, Inc. gratefully acknowledge and appreciate the gifts from our donors which help to support the FUTI Global Leadership Awards and the other many activities to further the globalization and future development of The University of Tokyo in the U.S., Japan and in the world.

FY 2012-13 total: 4 corporations†, 73 individuals; $131,946‡

CORPORATION

Benefactor
[$25,000 or more]

Shintech, Inc.
$70,075.86*

INDIVIDUALS

Sponsor
[$10,000 – $24,999]

Hisashi Kobayashi
$10,000

Donor
[$1,000 – $9,999]

Hiroshi Ichihara
$6,000

Sumiko Ito
$3000‡

Junji Masuda
$3,000

Masako Egawa
$2,500

Yasuo Okamoto
$2,500

Yuichiro Kuwama
$2,000

Seiei Ono
$2,000‡

Motoatsu & Nobuko Sakurai
$2,000

Kenichi Sugiyama
$2,000

Chicago Akamon-kai (14 people)
$1,200

Takushiro Ochiai
$1,120

Teruaki Aoki
$1,000

Toyoo Gyoten
$1,000

Shunichiro Kishioka
$1,000

Late, Shoshichi Kobayashi
$1,000

Hirokazu Miura
$1,000

Masako Osako
$1,000

Yasuhide Watanabe
$1,000

Masaaki Yamada
$1,000

Haruo Kawahara
$1,000

Anonymous
$1,000

Supporting Member
[$500 – $999]

Ko-Yung Tung
$500

Yoichi Yoshida
$500

Friends
[$250 – $499]

Anonymous
$300‡

Late, Sung K. Paik
$250

Kenichiro Yamada
$250

Donations under $250

Anonymous
$200

Anonymous
$200‡

Hideaki Matsutani
$120

Keiichiro Hayashi
$100

Jung-Kook Hong
$100

Yoshiyuki Kawashima
$100

Kazuhiko Aomoto
$100

Koichi Sakamoto
$100‡

Anonymous
$100

Anonymous
$100

Tsutomu Kume
$80

Names only
(in alphabetical order)

Tetsunosuke Fujisaki

Toshiaki Ikoma

Kenichi Imai

Hisao Kameda

Akira Kamosaki

Yasunao Katayama

Eiichiro Kimura

Yoshihiro Kubo

Shigenori & Sumie Matsushita

Toru Moritani

Atsushi Nakajima

Hiroshi Saito

Nahoko Sato

Hidehisa Shimizu

Junji Takegami

Kazuhiro Tsukamoto

Nobuo Urata

Ryota Watanabe

Nampei Yasui

Kazuo Murano

Hiroshi Komiyama

* Dividend income from a $5 million trust fund created for the benefit of FUTI
† Matching gift from State Street Bank Foundation, Mitsubishi International Corporation, Mizuho Matching Gift Program
‡ Total including matching gift